1. Bendrosios nuostatos

 1. Mūsų elektroninės parduotuvės adresas yra https://markiza.lt/

1.2 Šis dokumentas kartu su jame nurodytais dokumentais (toliau – „Privatumo politika”), numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kurie gauti Asmenims besinaudojant ELP arba pateikiant užsakymus Bendrovės fizinėse parduotuvėse. Asmenys turi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3 Ši privatumo politika netaikoma jokiems trečiųjų šalių internetiniams puslapiams ar programėlėms, netgi jeigu Jūs per jas galite gauti prieigą prie mūsų ELP. Ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių renkamai ir naudojamai informacijai už kurią mes neatsakome. Prieš pradedant naudotis trečiųjų šalių internetiniais puslapiais ar programėlėmis, turite savarankiškai susipažinti su jose paskelbtomis privatumo politikomis ir taisyklėmis.

1.4 Jeigu nesutinkate su mūsų taikoma Privatumo politika prašome nesinaudoti jokiomis mūsų Bendrovės paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant mūsų ELP, nes kitaip mes negalime užtikrinti savo teikiamų paslaugų atitikimo Lietuvos Respublikos įstatymams. Aktuali Privatumo politikos redakcija taikoma visai ELP esančiai informacijai (paskyroms, sutartims/ užsakymams, paklausimams, kt.), nepriklausomai nuo jos pateikimo/ atnaujinimo laiko.

1.5 Asmens duomenų, kurie yra būtini finansinių ir apskaitos dokumentų paruošimui, apimtys, pateikimo ir saugojimo tvarką bei terminus reglamentuoja Buhalterinės apskaitosPridėtinės vertės mokesčio bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.6 Asmens duomenų, kurie yra būtini pinigų plovimo prevencijai užtikrinti, apimtys, pateikimo ir saugojimo tvarką bei terminus reglamentuoja Lietuvos respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

2. Duomenų perdavimo ir atsiskaitymų saugumas

2.1  Saugų lankymasį ir apsipirkimą ELP užtikrina vienas saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė patikimas tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras. Naudojant SSL sertifikatą, informacija siunčiama tarp Lankytojo naršyklės ir ELP, yra šifruojama. Internetinio puslapio, apsaugoto SSL sertifikatu, adreso įvedimo juostos kairėje pateikiamas ženkliukas (vaizduojama žalia spyna), patvirtinantis puslapio saugumą.

2.2 ELP pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ir/ ar elektroninių mokėjimų sistemų ir/ ar mokėjimo kortelių duomenis įveda:

 1. bankų ir/ ar
 2. turinčių atitinkamas Lietuvos banko licencijas įstaigų tinklalapiuose. Išsamus bankų ir įstaigų sąrašas prieinamas Lietuvos banko tinklalapio skiltyje „Finansų rinkų dalyviai”.

2.3 Bendrovei jokia su mokėjimo atlikimu susijusi Lankytojo ir/ar Pirkėjo informacija nėra prieinama.

3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

4.1 Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

 1. Asmuo naudodamasis mažosios bendrijos teikiamomis paslaugomis suteikia mažajai bendrijai informaciją apie save (betarpiškai, per ELP ar socialinį tinklą).
 2. Sudaroma ir/ ar vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmuo.
 3. Asmuo duoda sutikimą jo duomenų tvarkymui.
 4. Mažosios bendrijos fizinės parduotuvės (-ių) ar biuro Lankytojas (tame tarpe ir mažosios bendrijos darbuotojas) pateko į įrengtų, siekiant užtikrinti asmenų bei turto saugumą, taip pat vykdant taikomas teisines prievoles, video stebėjimų kamerų lauką.
 5. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto valstybės valdymo organų/ institucijų intereso (pvz. Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba).

4. Renkama informacija ir jos saugojimo terminai

4.1 Markiza.lt gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją:

 1. Duomenis, kuriuos Asmuo gali nurodyti, sukurdamas paskyrą ELP: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir jei planuojama pristatymo paslauga – pristatymo adresas.
 2. Duomenis, kuriuos Asmuo turi nurodyti, pateikdamas užsakymą ELP: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir jei užsakoma pristatymo paslauga – pristatymo adresas.
 3. Duomenis, kuriuos Asmuo turi nurodyti, pateikdamas užsakymą/ sudarydamas sutartį fizinėje parduotuvėje: vardas, pavardė, telefonas ir jei užsakoma pristatymo paslauga – pristatymo adresas.
 4. Duomenis, kuriuos Asmuo gali nurodyti, teikdamas užklausas, prašymus ir skundus: vardas, el. pašto adresas, paklausimo tekstas, užsakymo numeris (jei paklausimas pateikiamas dėl užsakymo) ir kiti duomenis.
 5. Duomenis, kuriuos Asmuo gali pateikti, ketindamas dalyvauti mažosios bendrijos organizuojamuose konkursuose ar akcijose: paskyros soc. tinkle pavadinimas, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris  bei kiti duomenys, kuriuos prašoma pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles.
 6. Duomenis apie Lankytojų naršymą ELP, įskaitant bet neapsiribojant Lankytjų IP adresais. Detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Slapukų naudojimas“
 7. Bet kokius kitus Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pateikė mums bet kuriuo metu per ELP ar su komunikuodami su mažosios bendrijos įvairiais būdais
 8. Sutarčių ar sandorių sudarymo, vykdymo, administravimo bei PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais mažosios bendrijos tvarko tokius klientų, tiekėjų, partnerių bei kitų sutarčių šalių atstovų, darbuotojų, įgaliotinių ar kitų asmenų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos ar pristatymo adresas, parašas, el. pašto adresas, telefono numeris, kiti asmens duomenys.

4.2 Numatomi tokie duomenų saugojimo terminai:

 1. Punktuose 4.1.a, 4.1.d, 4.1.f, 4.1.h nurodyti duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn nuo Lankytojo paskutinio atlikto ELP veiksmo (registracijos/ prisijungimo ir/ ar užklausos ir/ ar sutarties/ užsakymo įvykdymo/ atšaukimo).
 2. Punkte 4.1.g nurodyti duomenys,  saugomi ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo įrašo atlikimo dienos.
 3. Punktuose 4.1.e, 4.1.g nurodyti duomenys,  saugomi ne ilgiau kaip 3 mėn nuo konkurso ar akcijoje, kuriame dalyvavo Asmuo, rezultaų paskelbimo.
 4. Punktuose 4.1.b, 4.1.c, 4.1.i nurodyti duomenys saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi pasiekti, ir kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, nurodytais terminais, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  Tačiau 4.1.b nurodytų duomenų saugojimo laikas ELP sistemoje negali būti ilgesnis, negu:
  (i) 12 mėn. nuo paskyrą ELP turinčio Pirkėjo paskutinio inicijuoto ELP veiksmo (paskyros sukūrimo ir/ ar pateikto užsakymo įvykdymo/ atšaukimo);
  (ii) 6 mėn. nuo paskyros ELP neturinčio Pirkėjo paskutinio inicijuoto ELP veiksmo (prisijungimo ir/ ar pateikto užsakymo įvykdymo/ atšaukimo).

4.3 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.

4.4 Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

5. Asmenų duomenų saugojimas

5.1 ELP esantys duomenys, kuriuos Bendrovė renka 4.1 punkte nurodytais atvejais yra laikomi Lietuvoje ir/ ar teritorijose, esančiose Europos Ekonominės Erdvėje.

5.2 Asmens duomenis tvarkantis personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su užsakymų įvykdymu, mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu.

5.3 Tuo atveju, kai Lankytojui suteikiamas slaptažodis (arba kai Lankytojas pasirenka slaptažodį pats), kuris įgalina Lankytoją naudotis tam tikromis ELP funkcijomis, Lankytojas yra asmeniškai atsakingas už slaptažodžio konfidencialumą. Lankytojas turi neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

5.4 Jeigu kyla abejonių dėl asmens pateiktų duomenų teisingumo, turi teisę sustabdyti šio asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

6. Asmenų duomenų naudojimas

6.1  Naudoja Asmens duomenis:

 1. elektroninės prekybos tikslu, t.y. vykdyti prekių ir paslaugų pardavimą, apdoroti užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines ir kitas paslaugas, atlikti prekių keitimą ar pinigų grąžinimą, spręsti su atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus įsipareigojimus;
 2. tam kad suteikti Lankytojui prekes ar paslaugas, o taip pat informaciją, kurių Lankytojas pageidauja arba kurie galėtų sudominti Lankytoją;
 3. tam, kad galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Lankytojais ir kitais asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant asmens ir jo atstovų duomenų teikimą mažosios bendrijos pasirinktam bankui ir/ ar banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų;
 4. tam, kad suteikti Lankytojui būtiną informaciją apie mažają bendriją ir pirkimo taisykles ir sąlygas;
 5. siekiant užtikrinti, jog ELP turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Lankytojams būdu.

6.2 Lankytojams ir asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, mažoji bendrija gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą el. paštu arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame tokiam asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, mažosios bendrijos ir jos Partnerių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu tokie asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.

6.4 Sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją Lankytojas gali išreikšti:

 1. pažymėdamas atitinkamą pasirinkimą prekių ar paslaugos užsakymo metu;
 2. prenumeruodamas naujienlaiškį.

7. Informacijos atskleidimas

7.1 Turi teisę atskleisti asmens duomenis bet kuriai mažosios  bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant mažosios bendrijos dukterines bendroves, galutinę kontroliuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.

7.2 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:

 1. ketinant parduotiveiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant asmenų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 2. pardavus veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju asmenų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;
 3. jeigu toks perdavimas ar dalijimasis asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant Sutartis ir susitarimus.

7.4 Slapukus, skirtus pritaikytai internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti šie paslaugų teikėjai:

 1. Google, LLC bendrovė, kuri yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Su šio tiekėjo privatumo politiką galite susipažinti paspaudus šią nuorodą;
 2. Facebook, Inc. bendrovė, kuri yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Su šio tiekėjo privatumo politiką galite susipažinti paspaudus šią nuorodą.

7.5 Asmuo turi savarankiškai susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Asmens duomenis.

8. Asmenų teisės

8.1 Asmuo turi teisę:

 1. Būti informuotas apie jų duomenų tvarkymą.
 2. Pateikę užklausą Bendrovei, el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Lankytojams pateikiama jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis teikia Lankytojui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 3. Pateikus užklausą el.paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Lankytojo duomenis ir/ ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu lankytojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Nedelsiant praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 1. reikalauti, kad panaikintų jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių:
  (i) Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  (ii) Asmuo nusprendė atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, kai jo asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti jo asmens duomenis;
  (iii) jo Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  (iv) jo Asmens duomenys turi būti ištrinti, kai mažoji bendrija yra nustatoma prievolė tą padaryti.
 1. Prašyti, kad tvarkomus Asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, jei mažoji bendrija gali tai atlikti techniškai.
 2. Pateikti skundą Bendrovei, jei manote, kad jo, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir/ ar gali būti pažeistos.

8.2 Registruoti, t.y. turintiys priegą prie savo ELP paskyros, Lankytojai turi savarankiškai teikti visas su asmens duomenimis susijusias užklausas, tame tarpe tvarkyti ir trinti Lankytojo asmens duomenis kaip tai yra numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR”):

 1. paskyros meniu punkte „Jūsų adresai” – pristatymo bei sąskaitai-faktūrai būtiną(-us) adresą(-us), telefoną(-us), vardą(-us) ir pavardę(-es);
 2. paskyros meniu punkte „Paskyros duomenys” – paskyros valdytojo vardą, pavardę, el.paštą ir slaptažodį;
 3. paskyros meniu punkte „Privatumas” – realizuoti pagrindines BDAR numatytas teises, tame tarpe teisę susipažinti su duomenimis, teisę ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam.

8.3 ELP Lankytojui įgyvendinus teisę „būti pamirštam“ – visa ELP kliento paskyroje saugojama Lankytojo asmeninė informacija panaikinama (atliekama paskyros nuasmeninimo procedūra), tačiau 4.1.b ir 4.1.c punktuose informacija gali būti išsaugota ne ELP platformoje kaip tai aprašyta 4.2 punkte.

8.4 Asmuo turi teisę kreiptis į mažają bendriją ir atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais.

8.5 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Lankytojas turi atžymėti anksčiau pažymėtus atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose. Lankytojas taip pat gali susisiekti su mažosios bendrijos el. paštu ir pranešti apie savo atsisakymą.

8.6 ELP gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš jo partnerių, reklamos tiekėjų, kitų asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Lankytojai patenka, rinkdamiesi šias nuorodas ELP, turi savo privatumo politikas ir mažosios bendrijos neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Lankytojai turi susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant juose bet kokius savo asmeninius duomenis.

8.7 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt

9. Slapukų naudojimas

9.1 Slapukas (angl. „cookie”) – tai nedidelis kiekis informacijos (teksto rinkmena), kurį tinklalapio serveris išsiunčia į Lankytojo kompiuterio standųjį diską arba arba judriojo ryšio įrenginį. Šios informacijos dėka interneto tinklalapis tam tikrą laiką „atsimins” Lankytojo kompiuterį, tam tikrus Lankytojo veiksmus ir parinktis, o Lankytojui nereikės jų iš naujo įvedinėti tam tikros informacijos kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Šią informaciją gali sudaryti:

 1. Lankytojo kompiuterio IP adresas, jo naršyklės tipas;
 2. duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi šiuo tinklalapiu (pavyzdžiui, peržiūrėtus puslapius ir prekes, registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis);
 3. apibendrinti demografiniai duomenys;
 4. jei Lankytojas atvyko į šį tinklalapį iš trečiosios šalies tinklalapio, – atitinkamo puslapio URL nuoroda;
 5. kita techninio pobūdžio nuasmeninta informacija.

9.2 Su slapukais susijusi informacija negali būti naudojama Lankytojo tapatybei nustatyti.

9.3 Slapukų naudojimas palengvina naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir leidžia pateikti Lankytojui konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Galimi slapukų tipai – būtinieji, naudojimąsi tinklalapiu gerinantys, funkciniai, rinkodarą optimizuojantys slapukai.

9.4 Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau Lankytojas bet kada gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko. Lankytojas taip pat gali savarankiškai užblokuoti slapukus, t.y. nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Lankytojo kompiuterio standžiajame diske. Tai gali sumažinti tinklalapio funkcionalumą, gali būti apribota galimybė naudotis tam tikromis siūlomomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio ir/ ar paslaugų Lankytojui gali tapti nepasiekiama.

9.5 Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje renkami naudodajant „Google Analytics” įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie „Google Analytics” ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti „Google anaytics” svetainėje. Jeigu pageidaujate, kad šie įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics” atsisakymo naršyklės papildinį. Teisinis pagrindas tvarkyti minėtą informaciją – mažosios bendrijos teisėti interesai gerinti ELP veikimą ir komercinės informacijos pasiekiamumą.

9.6 Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/ ar ištrinti slapukus. Daugiau informacijos pateikiama interneto tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Čia galima rasti išsamios informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus. Tam, kad pašalinti slapukus iš Lankytojo mobiliojo telefono – būtina pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės šioje ELP, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 

10. Politikos pakeitimai

10.1 Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Atnaujinta Politikos redakcija bus pateikiamia šioje ELP.

11. Kontaktai

11.1 Lankytojas arba kitas asmuo, siekdamas susisiekti raštu šiame dokumente nurodytais klausimais siunčia elektroninį laišką adresu info@markiza.lt